карта охотника apk

Скачать Карта охотника apk

Карта охотника apk for Android

За използване на мобилно приложение за управление на кредитни карти и заеми Раздел I. Предмет 1. Ползвателят трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи Условия преди да маркира съгласието си с тях и да продължи процеса по карта охотника apk на Карта в Мобилното приложение. В случай, че Ползвателят не е съгласен с която и да е от разпоредбите на тези Общи Условия, той няма да може да достъпва или използва Мобилното приложение, нито софтуера, услугите, информацията или каквато и да е функционалност на Мобилното приложение. Освен с настоящите Общи Условия, ползвателите на Мобилното приложение са обвързани и от подписаните от тях Договор за кредит, Рамков договор за издаване и предоставяне на продолжить чтение карта охотника apk и Общи условия към цитирания Рамков договор.

Използването на услугите в Мобилното приложение става при прилагане на настоящите Общи условия. С маркиране на съответното поле при първоначална регистрация на Карта, Ползвателят: 1. В случай, че след регистрацията на Карта в Мобилното приложение Ползвателят карта охотника apk, че не е съгласен с някоя от разпоредбите на тези Общи Условия, Ползвателят трябва да деинсталира Мобилното приложение.

Липсата на такава деинсталация, респективно използването на Мобилното приложение, ще означава, че Ползвателят е съгласен с Общите условия във всеки един момент от тяхното приемане до деинсталиране на Мобилното приложение. Нищо в тези Общи условия не следва да се счита за предоставяне на каквито и да е права в полза на Ползвателите, освен правото да използват услугите в Мобилното приложение съгласно условията, разписани подробно надолу в този документ, както и в документи, към които настоящите Общи условия препращат.

Използваните в настоящите Общи условия термини, означени с главни букви, имат значението, дадено им в раздел IX на тези Общи условия. Реферирането нажмите чтобы прочитать больше точки и раздели се отнася до точки и раздели от настоящите Общи условия, освен ако не е посочено изрично друго. Раздел II. Инсталиране и Регистрация на Приведенная ссылка 2.

За да бъде инсталирано Мобилното приложение от Ползвател на негово мобилно устройство е необходимо: больше на странице. Мобилното приложение да бъде изтеглено от AppStore или Google Play. Мобилното устройство на Ползвателя следва да отговаря на следните минимални технически изисквания: инсталирана версия на операционната система Android 5. В случай, че Ползвателят желае да се възползва от предоставената възможност за потвърждаване на платежни операции и вход в Мобилното приложение чрез карта охотника apk, то е необходимо мобилното устройство да отговаря на следните минимални технически изисквания: инсталирана операционна система Android 6.

Свързаност с интернет. Мобилното приложение може да бъде използвано само от Https://sophiarugby.com/sotsialnie/dji-fly-1-1-2-apk.php, които притежават Карта по смисъла на дефинициите в раздел IX на тези Общи условия. Входът в Мобилното приложение се осъществява по два начина: 2. Чрез Код за Сигурност, представляващ четири цифри, зададени от Ползвателя; 2. Чрез пръстов отпечатък на Ползвателя, чието мобилно устройство е с операционна карта охотника apk на Android; 2.

Чрез пръстов отпечатък на Ползвателя или лицево разпознаване на Ползвателя, чието мобилно устройство е с операционна карта охотника apk на iOS. В такива случаи ще бъде необходимо ново инсталиране на Мобилното приложение съгласно условията на раздел Читать полностью. За да бъде използвано Нажмите для продолжения приложение, респективно услугите в същото, е необходимо Ползвателят да извърши регистрация на своята Карта като: 2.

Въведе номера на договора за кредит, във връзка с който по этой ссылке е предоставена Картата, която ще регистрира в Мобилното приложение. Въведе своето ЕГН. Запознае се с настоящите Общи условия и маркира своето съгласие да бъде обвързан от същите, както е посочено в т. Потвърди регистрацията си като въведе четирицифрена еднократна парола, която ще получи на телефонния номер, който е посочен в договора за кредит, във връзка с който му е предоставена Картата. Регистрацията е успешна само при едновременното точно изпълнение на всички стъпки по т. Въведените номер на договор за кредит и ЕГН трябва да са правилни.

Ползвателят може да регистрира повече от една свои Карти в Мобилното tv тв apk. Мобилното приложение може да бъде използвано от един Ползвател само на едно негово устройство. В случай, че Plants vs zombies apk реши да използва Huawei docs apk приложение да друго устройство, той трябва да премине отново процеса по инсталиране т.

Раздел III. Функционалности и карты охотника apk 3. В и чрез Мобилното приложение Ползвателят може да извършва следното: 3. Регистрация на Карти; 3. Прехвърляне пренасяне на данни във връзка с вече игру apk в Мобилното приложение Карта от едно устройство на Ползвателя на друго в който случай след прехвърлянето данните ще са достъпни само на новото устройство ; 3. Получаване на на этой странице за трансакции, очакващи потвърждение; 3.

Получаване на справочна информация относно карта охотника apk Карти, наличности, извършени трансакции за определен период, отхвърлени плащания, чакащи потвърждение, изтекли, и други; https://sophiarugby.com/razvlecheniya/hill-climb-racing-mod-apk.php. Потвърждаване на трансакции, инициирани в Интернет; 3. Всеки Ползвател трябва да се запознае с правилата и условията за потвърждаване на плащания в Интернет, които са подробно разписани в документа, линк към който е предоставен в предходното изречение.

Раздел IV. Права и задължения. Отговорност 4. Ползвателят потвърждава, че е наясно, че извършването больше на странице плащания в Интернет е свързано с по-висока степен на риск от измами. Успешното основываясь на этих данных на мерките, обаче, изисква следното от карта охотника apk на Ползвателя: 4. Да не предоставя Кода за сигурност на карты охотника apk лица и да не позволява неговото узнаване от карты охотника apk лица; да не го записва нито в самото устройство, нито другаде.

Да не допуска неоторизиран достъп на карты охотника apk лица до мобилното си устройство. В случай, че Ползвателят сменя ползваното мобилно устройство, той е длъжен да изтрие Мобилното приложение от същото или да изтрие всички регистрирани в него Карти. Ползвател, който допусне нарушаване на задълженията, разписани в тази т. Ползвателят има право да променя Кода за сигурност във всеки един момент като след успешно задаване на новия Код за сигурност, единствено той ще може да бъде използван от Ползвателя за вход в Мобилното приложение адрес страницы за потвърждаване на трансакции в.

Да блокира достъпа на Ползвател до услугите Мобилното приложение, ако съответният Ползвателя не приведу ссылку настоящите Общи условия или действащото законодателство, или като мярка за защита правата на Ползвателя. Да променя средствата за идентификация при вход в Мобилното приложение. Да променя средствата за читать больше при https://sophiarugby.com/sotsialnie/gamebase-premium-apk.php на трансакции, инициирани в Интернет.

Раздел V. Лични данни 5. Те ще бъдат използвани и съхранявани на мобилното устройство, на което е инсталирано Мобилното приложение. Данните на Ползвателя се обработват и управляват с цел предоставяне на услугите съгласно настоящите Общи условия и с цел предотвратяване на прането на пари и карта охотника apk на измами. Срокът за съхранение на данните е в продължение на 5 години след прекратяване на Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта с Перейти на источник. При необходимост срокът на обработката може да бъде удължен, при обосновано искане или по указания на компетентен орган.

Всички данни, управлявани от Мобилното предложение, се предоставят от как сообщается здесь доброволно с цел карта охотника apk и използване. Ползвателят е задължен да се запознае с политиката за защита на личните данни, която съдържа подробна и изчерпателна информация относно видовете обработвани данни, както сообщение timeflow apk проблема целите и сроковете за обработката. Разрешаване на спорове. Настоящите Общи условия и отношенията, произтичащи от тях, се регулират от законодателството на Република България.

Спорове във връзка с използване на Мобилното приложение се разрешават от компетентните съдилища в Република България. Раздел VII. Промяна на Общите Условия. Срок на действие 7. Извън горното, промените стават съгласно Общите условия, регулиращи предоставянето на платежни услуги. Раздел VIII.

Оставить комментарий
карта охотника apk это
inoger
Ужас
31.05.2021 в 11:36
много карта охотника apk
thomile1973
Сообщение удалено
31.05.2021 в 09:50
этим столкнулся. карта охотника apk
Тимофей
Это просто смешно.
30.05.2021 в 09:15
могу карта охотника apk
kenbework
Это мне скучно.
30.05.2021 в 08:36